Husk hukommelse til kameraet

Er man en stor fotoentuisiast, så er der helt bestemt mange penge at spare, ved at købe sit udstyr online, i stedet for i en fysisk forretning. Der er altså et hav af online sider, hvor man som fotograf eller blot fotointeresseret, kan købe alt sit udstyr for meget billige penge. Når man som fotograf skal ud og fotografere, er noget af det væsentlige – lige foruden kameraet selvfølgelig, at man har et hukommelseskort siddende i kameraet. Uden sådan et, kan det ikke rigtig lykkedes en, at få taget nogle billeder med kameraet. Der vil ikke være noget værre, hvis man er kommet helt afsted uden, eller endda har et hukommelseskort siddende i kameraet, men man måske blot har glemt at tjekke, om hukommelseskortet er fyldt op.

Vær på forkant

Når man skal ud og tage billeder, er det altid godt at være på forkant og have udstyret i orden. Det gælder altså lige fra at have strøm nok på sit kamera, til at have nok hukommelse på sit hukommelseskort og ikke mindst, at have noget ordentligt udstyr, som man kan fotografere med og få nogle ordentlige billeder ud af. Når vi lige præcis snakker om hukommelseskort, så findes der et kæmpe stort udvalg af mange forskellige hukommelseskort. Her gælder det altid mest af alt om, at købe det der henvender sig bedst til det, som du skal bruge det til. Skal man blot tage billeder af familien på ferie, er der ingen grund til at købe de helt dyre hukommelseskort. Her kan et på 8GB være mere end nok og prisen gør ikke det store. Er man i stedet fotograf og har en del kunder, så kan det godt være en god ide, at investere i et hukommelseskort i høj kvalitet. Her hænger pris og kvalitet lidt mere sammen, og man skal som udgangspunkt kigge på, hvor hurtigt hukommelseskortet arbejder, når man tager et billede. Derudover er det smart at vælge et, hvor der kan være mange billeder på.

Forfatter: Julie

Del dette indlæg på